Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van WireCo®, gevestigd op http://www.wireco.com/ (de "site"). WireCo® en onze filialen kunnen worden aangeduid als "onze", "ons" of "wij". Wij kunnen naar u verwijzen als "u" of "gebruiker". Uw privacy is belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("persoonlijke informatie") die u ons verstrekt te beschermen. Persoonlijke Informatie betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder informatie zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere dergelijke informatie. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij Persoonlijke Informatie van gebruikers van onze Site verzamelen, hoe wij de Persoonlijke Informatie en niet-Persoonlijke Informatie die wij verzamelen gebruiken en openbaar maken, hoe wij uw Persoonlijke Informatie beschermen, en andere openbaarmakingen doen.

Dit Privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen en de datum van de laatste herziening te noteren. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt willen gebruiken, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de onderstaande instructies te volgen. Door onze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid dat op dat moment van kracht is.

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie via deze Site om te reageren op vragen van klanten en om ons te helpen producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Wij verzamelen ook niet-persoonlijke informatie zoals hieronder beschreven. U bent niet verplicht ons Persoonlijke Informatie te verstrekken om de Site te gebruiken.

Informatie die wij automatisch verzamelen

"Cookies" zijn tekstbestanden die op de harde schijf van een individuele computer worden geplaatst om de communicatie en interactie met onze website te vergemakkelijken. Met behulp van cookietechnologie volgen wij uw klikpad door onze Site. Wij kunnen deze gebruiken om uw bezoek aan onze Site aan te passen. Wij kunnen cookies ook gebruiken om te registreren hoe vaak een gebruiker onze Site heeft bezocht en welke pagina's de gebruiker heeft bezocht. U kunt echter te allen tijde de ontvangst van cookies weigeren via uw webbrowser. Het is niet onze bedoeling cookies te gebruiken om informatie op te halen die geen verband houdt met onze Site of uw interactie met onze Site.

Informatie die wij verzamelen wanneer u deze verstrekt

Onze Site is ontworpen om gebruikers in staat te stellen rechtstreeks contact met ons op te nemen met opmerkingen, verzoeken en vragen over onze producten en diensten. Wij kunnen persoonlijke informatie op een aantal manieren verzamelen. Onze pagina "Contact" bevat opties voor telefonische en online vragen. Als u ervoor kiest het online aanvraagformulier te gebruiken, wordt u gevraagd ons Persoonsgegevens te verstrekken. Wij plaatsen ook vacatures op onze pagina "Carrière" en aanvaarden de indiening van cv's en sollicitaties via e-maillinks van onze Site. Bovendien bieden wij onze gebruikers de mogelijkheid om onze gratis e-nieuwsbrief te ontvangen door hun naam, e-mailadres en andere noodzakelijke Persoonlijke Informatie in te sturen. Wij verzamelen Persoonlijke Informatie van gebruikers die ervoor kiezen ons vragen te sturen via een van de hierboven beschreven opties.

Hieronder vindt u de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens: wanneer u zich registreert voor een account of interageert met onze Site of diensten, is een dergelijke verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van onze Site en diensten; wanneer u reageert op of informeert naar een werkgelegenheidskans, is een dergelijke verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten; wanneer u met ons communiceert of zich aanmeldt voor promotiemateriaal of cookies accepteert, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons legitieme belang, en ons legitieme belang is om u onze marketingcommunicatie te verstrekken; wanneer wij volgens de toepasselijke lokale wetgeving verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen om u marketinginformatie te sturen, is uw toestemming de rechtsgrondslag; wanneer wij Persoonsgegevens verwerken of delen in geval van een verkoop, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons legitiem belang om onze diensten te verlenen; wanneer wij vermoedens van illegale of onrechtmatige activiteiten onderzoeken, verwerken wij dergelijke gegevens op basis van ons legitiem belang en ons legitiem belang is de naleving van wettelijke vereisten en rechtshandhavingsverzoeken en voor doeleinden van openbare veiligheid.

Informatie van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 13 jaar of van gebruikers tussen 13 en 18 jaar. Gezien de ernstige aard van onze Site en het ontbreken van spelletjes of andere kindvriendelijke pagina's, hebben wij geen reden om aan te nemen dat kinderen onder de 18 jaar zich tot onze Site aangetrokken zouden voelen of reden zouden hebben om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken Persoonlijke Informatie om meer te weten te komen over onze klanten, om gebruikspatronen op de Site te meten, om ons in staat te stellen te reageren op vragen en verzoeken van onze klanten, en om ons te helpen producten en diensten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Als u ons uw persoonlijke informatie verstrekt, kan deze worden bewaard in ons interne databasesysteem voor gegevensverzameling, bedrijfsonderzoek en het bijhouden van gegevens. Bovendien sturen wij onze e-nieuwsbrief per e-mail naar gebruikers die daarom hebben verzocht en die ons werkende e-mailadressen en andere redelijke persoonsgegevens hebben verstrekt. Een gebruiker die de ontvangst van de e-nieuwsbrief wil annuleren, kan dit doen door de instructies in het Opt-Out gedeelte hieronder te volgen. Aanvullend gebruik van uw Persoonsgegevens dat niet in dit Privacybeleid wordt beschreven, vindt alleen plaats als dit wettelijk verplicht is of als wij uw toestemming hebben verkregen.

Als u solliciteert, bieden wij u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan sms-berichten over uw sollicitatie. Door u aan te melden voor het ontvangen van sms-berichten over uw sollicitatie, erkent u en stemt u ermee in dat uw toestemmingsgegevens, mobiele nummer en persoonlijke informatie uitsluitend worden verzameld en opgeslagen om u updates en informatie over uw sollicitatie te verstrekken. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en zullen uw toestemmingsgegevens, mobiele nummers of persoonlijke informatie onder geen beding delen of verkopen aan derden. SMS-voorwaarden: Door deel te nemen, begrijpt u ook dat de berichtfrequentie kan variëren afhankelijk van de status van uw sollicitatie en dat bericht- en gegevenstarieven van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over de geldende tarieven en kosten. Carriers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. Antwoord STOP om te annuleren en HELP voor hulp.

Delen van persoonlijke informatie

Wij zullen geen Persoonlijke Informatie verstrekken of verkopen aan marketing onderzoek of bulk reclame verkoop bedrijven. Wij kunnen uw productaanvragen en -verzoeken echter wel doorsturen naar een van onze productdistributeurs, zodat u rechtstreeks bij die distributeur producten kunt kopen en om ervoor te zorgen dat zo snel en efficiënt mogelijk aan uw aanvragen wordt voldaan, of aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Daarnaast kunnen wij persoonlijke informatie over u openbaar maken (a) als wij daartoe verplicht of toegestaan zijn op grond van de wet of een juridisch proces, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, (b) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, (c) in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke frauduleuze of andere illegale activiteiten, en (d) in het geval wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie). Wij verkopen uw Persoonlijke Informatie niet en hebben dit ook niet gedaan in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit Privacybeleid.

De EU GDPR, nationale wetten van lidstaten van de Europese Unie die de verordening uitvoeren en de nationale wetten van het Verenigd Koninkrijk (inclusief de UK GDPR, zijnde de EU GDPR zoals gewijzigd en opgenomen in de Britse wetgeving krachtens de Data Protection, Privacy and Electronics Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019) staan het delen van Persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk (zoals van toepassing) met derden alleen onder bepaalde omstandigheden toe. Als u in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk woont, delen wij uw Persoonsgegevens alleen zoals beschreven in ons Privacybeleid onder het kopje "Delen van Persoonsgegevens" als wij dit mogen doen onder de toepasselijke Europese en nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van het doel of de doelen waarvoor ze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Links naar websites van derden

Wij kunnen op onze Site een of meer links opnemen naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, zoals onze distributeurs en klanten. Wij bieden deze links aan als een handige manier om toegang te krijgen tot informatie die nuttig of interessant voor u kan zijn. Wanneer u echter op een link naar een website van een derde klikt, wordt u niet gewaarschuwd dat u onze Site verlaat. Dit Privacybeleid en de praktijken die wij volgen onder dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op de websites van derden. Websites van derden worden onafhankelijk van onze Site beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, de producten, diensten, inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op websites van derden worden geuit, noch voor de privacypraktijken of veiligheidsnormen die door derden op hun respectieve websites worden gebruikt. Wij zijn niet, en zijn niet verplicht om websites van derden waarnaar wij linken te onderzoeken, te bewaken of te controleren op nauwkeurigheid of volledigheid, of op onjuiste, opruiende, lasterlijke, inbreukmakende of onwettige inhoud van materialen. Evenmin zijn wij verplicht te onderzoeken of te controleren hoe websites van derden Persoonsgegevens die u aan hen verstrekt, verzamelen, gebruiken of beveiligen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat door te klikken op een link naar een website van een derde partij, u deze Site hebt verlaten en de voorwaarden in dit Privacybeleid niet langer van kracht zijn.

Niet volgen

Do Not Track ("DNT") is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Wij herkennen of reageren momenteel niet op door de browser geïnitieerde DNT-signalen.

Opt-Out

U kunt ervoor kiezen om uw naam van onze e-nieuwsbrieflijst te laten schrappen, om de informatie die u ons hebt verstrekt te herzien en/of bij te werken, of om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonlijke Informatie uit onze database door ons te bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat op de pagina "Contact" van onze Site, of door ons een e-mail te sturen door de informatie in te vullen en te klikken op de link "Contact opnemen" op onze pagina "Contact".

Beveiliging

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Vanwege het open communicatiekarakter van het internet kunnen wij echter niet garanderen dat de communicatie tussen u en ons, en tussen ons en u, vrij is van onbevoegde toegang door derden.

Uw aanvaarding van dit beleid

Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van onze Site. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, dus bezoekers worden aangemoedigd dit beleid van tijd tot tijd te bekijken. Uw voortgezet gebruik van onze Site na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Hoe uw rechten uitoefenen

Wij ondernemen stappen om uw Persoonlijke Informatie accuraat en up-to-date te houden. Personen in Andorra, Argentinië, Australië, Californië, Canada, de Europese Unie, de Faeröer, Guernsey, Hong Kong, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Uruguay en bepaalde andere rechtsgebieden kunnen bepaalde rechten van betrokkenen hebben. Deze rechten variëren, maar zij kunnen het recht omvatten om: (i) toegang tot en rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens te vragen; (ii) de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken; en (iii) een kopie van hun Persoonsgegevens in een draagbaar formaat te verkrijgen. Personen kunnen ook het recht hebben een klacht in te dienen over de verwerking van Persoonsgegevens bij een bevoegde lokale of nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Wij verkopen uw Persoonsgegevens niet, dus u bent al uitgesloten van een dergelijke verkoop. Wij zullen u niet discrimineren omdat u een van deze rechten uitoefent, bijvoorbeeld door een andere prijs aan te rekenen of goederen of diensten te weigeren.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar het telefoonnummer dat vermeld staat op de pagina "Contact" van onze Site, of door ons een e-mail te sturen door de informatie in te vullen en te klikken op de link "Contact opnemen" op onze pagina "Contact". Wij zullen uw verzoeken bekijken en dienovereenkomstig reageren. De hierin beschreven rechten zijn niet absoluut en wij behouden ons alle rechten voor die ons in dit verband wettelijk ter beschikking staan. Bovendien, als wij uw Persoonsgegevens alleen in niet-geïdentificeerde vorm bewaren, zullen wij niet proberen uw gegevens opnieuw te identificeren in antwoord op een verzoek.

Als u een verzoek indient met betrekking tot Persoonsgegevens over u, moeten wij uw identiteit verifiëren. Indien het nodig is om aanvullende informatie van u te verzamelen, zullen wij de informatie alleen gebruiken voor verificatiedoeleinden en deze zo snel mogelijk verwijderen nadat aan het verzoek is voldaan.

Als u een verzoek indient via een gevolmachtigde agent, vragen wij een schriftelijk bewijs dat de agent gemachtigd is om namens u te handelen.

Overdrachten vanuit de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk

Door de Site te gebruiken begrijpt u dat uw Persoonlijke Informatie wordt overgedragen aan landen buiten het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten, die andere regels voor gegevensbescherming kunnen hebben dan uw land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavers, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens. Sommige van de niet-EER-landen zijn door de Europese Commissie of de Britse regering (naargelang het geval) erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de normen van de EER of het Verenigd Koninkrijk (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar voor de Europese Commissie en hier voor de Britse regering). Voor overdrachten vanuit de EER of het Verenigd Koninkrijk naar landen die door de Europese Commissie of de Britse regering (naargelang het geval) niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij adequate maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. De adequate maatregelen die wij hebben getroffen omvatten het gebruik van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Britse regering, de Europese Commissie of andere relevante autoriteiten (voor zover van toepassing). Meer informatie hierover kunt u op verzoek verkrijgen via de pagina "Contact".

EU GDPR, UK GDPR en UK Data Protection Act - Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Wij moedigen u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen en ons in staat te stellen om samen met u uw zorgen aan te pakken. Wanneer de EU GDPR, UK GDPR of UK Data Protection Act 2018 van toepassing is, heeft u niettemin het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde lokale of nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in het Verenigd Koninkrijk of de EU-lidstaat waar u woont, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. U hebt het recht om dit te doen als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

California Consumer Privacy Act Disclosure

De California Consumer Privacy Act ("CCPA") vereist dat wij aanvullende informatie verstrekken over de persoonlijke informatie die wij verzamelen met betrekking tot specifieke categorieën van informatie. Voor aanvullende informatie over onze bronnen van persoonlijke informatie, hoe we persoonlijke informatie gebruiken en hoe we persoonlijke informatie bekendmaken voor zakelijke doeleinden, verwijzen we naar Secties I, III en IV. Deze Sectie is niet van toepassing op informatie die wij verzamelen van onze werknemers, contractanten of sollicitanten. In de afgelopen twaalf maanden hebben wij de volgende categorieën Persoonsgegevens verzameld van inwoners van Californië:

Categorie

Voorbeelden

Identifiers. Naam, postadres, internetprotocoladres, e-mailadres of andere soortgelijke identificatoren.
Commerciële informatie. gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten.
internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten. Informatie over de interactie van een consument met onze website.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door ons te bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat op de pagina "Contact" van onze Site, of door ons een e-mail te sturen door de informatie in te vullen en te klikken op de koppeling "Contact opnemen" op onze pagina "Contact".