Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej firmy WireCo®, znajdującej się pod adresem http://www.wireco.com/ ("Strona"). WireCo® i nasze podmioty stowarzyszone mogą być określane jako "nasze", "nas" lub "my". Możemy odnosić się do Ciebie jako "Ty" lub "użytkownik". Prywatność użytkownika jest dla nas ważna i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych ("Dane osobowe"), które użytkownik nam ujawnia. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, co obejmuje takie informacje jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i inne tego typu informacje. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy Dane Osobowe od użytkowników naszej Witryny, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe oraz Dane Nieosobowe, które gromadzimy, w jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe oraz dokonujemy innych ujawnień.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności i zanotowania daty ostatniej zmiany. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki zamierzamy wykorzystywać dane osobowe, które Państwo nam przekazują, mogą Państwo zrezygnować z tych zastosowań, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Korzystając z naszej Strony, zgadzają się Państwo na warunki Polityki Prywatności obowiązujące w tym czasie.

Informacje, które zbieramy

Gromadzimy Dane Osobowe za pośrednictwem tej Witryny, aby odpowiedzieć na zapytania klientów i pomóc nam w opracowaniu produktów spełniających potrzeby naszych klientów. Zbieramy również Informacje nieosobiste, jak opisano poniżej. Nie są Państwo zobowiązani do podawania nam Informacji osobistych w celu korzystania z Witryny.

Informacje zbierane automatycznie

"Cookies" to pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera osoby fizycznej, aby umożliwić jej łatwiejszą komunikację i interakcję z naszą stroną internetową. Za pomocą technologii plików cookie śledzimy ścieżkę kliknięć w naszej Witrynie. Możemy wykorzystać je do dostosowania wizyty w naszej Witrynie do potrzeb użytkownika. Możemy również używać plików cookie do rejestrowania, ile razy użytkownik odwiedził naszą Witrynę i do jakich stron uzyskał dostęp. Użytkownik może jednak w każdej chwili zablokować otrzymywanie plików cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Nie jest naszym zamiarem wykorzystywanie plików cookie do pozyskiwania informacji niezwiązanych z naszą Stroną lub Państwa interakcją z naszą Stroną.

Informacje, które zbieramy, gdy je podajesz

Nasza Strona została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom bezpośredni kontakt z nami w sprawie komentarzy, próśb i zapytań dotyczących naszych produktów i usług. Możemy zbierać Dane Osobowe na wiele sposobów. Nasza strona "Kontakt" zawiera listę opcji zapytań telefonicznych i internetowych. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z formularza zapytania online, zostaniesz poproszony o przesłanie do nas danych osobowych. Zamieszczamy również oferty pracy na naszej stronie "Kariera" i akceptujemy składanie CV i podań o pracę za pośrednictwem linków e-mail z naszej strony. Ponadto, oferujemy naszym użytkownikom możliwość otrzymywania naszego darmowego biuletynu elektronicznego poprzez podanie ich nazwisk, adresów e-mail i innych niezbędnych danych osobowych. Zbieramy dane osobowe od użytkowników, którzy zdecydują się wysłać do nas zapytania poprzez wykorzystanie którejkolwiek z opcji opisanych powyżej.

Poniżej przedstawiono podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych: gdy rejestrują Państwo konto lub wchodzą w interakcje z naszą Stroną lub usługami, takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszej Strony i usług; gdy odpowiadają Państwo na możliwość zatrudnienia lub pytają o nią, takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych usług; gdy komunikują się Państwo z nami lub zapisują na materiały promocyjne lub akceptują pliki cookie, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszej komunikacji marketingowej; gdy zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na przesyłanie Państwu informacji marketingowych, podstawą prawną jest Państwa zgoda; gdy przetwarzamy lub udostępniamy Dane Osobowe w przypadku sprzedaży, przetwarzamy takie dane ze względu na nasz uzasadniony interes związany ze świadczeniem naszych usług; gdy prowadzimy dochodzenie w sprawie podejrzenia nielegalnej lub niewłaściwej działalności, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i żądaniami organów ścigania oraz w celach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Informacje o dzieciach

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od użytkowników poniżej 13 roku życia lub od użytkowników w wieku od 13 do 18 lat. Ze względu na poważny charakter naszej strony oraz brak gier lub innych stron przyjaznych dzieciom, nie mamy powodów, aby sądzić, że jakiekolwiek dzieci poniżej 18 roku życia zostaną przyciągnięte do naszej strony lub będą miały powód do przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Wykorzystujemy Dane Osobowe, aby dowiedzieć się więcej o naszych klientach, zmierzyć schematy korzystania z Witryny, aby umożliwić nam odpowiadanie na pytania i prośby naszych klientów oraz pomóc nam w rozwoju produktów i usług spełniających potrzeby naszych klientów. Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe, mogą one zostać zachowane w naszym wewnętrznym systemie bazodanowym w celu gromadzenia danych, prowadzenia badań biznesowych i przechowywania zapisów. Ponadto będziemy wysyłać pocztą elektroniczną nasz e-biuletyn do użytkowników, którzy tego zażądali i którzy dostarczyli nam działające adresy e-mail oraz wszelkie inne wymagane przez nas dane osobowe. Każdy użytkownik, który chce zrezygnować z otrzymywania e-newslettera, może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Opt-Out poniżej. Dodatkowe wykorzystanie Państwa Danych Osobowych, które nie zostało opisane w niniejszej Polityce Prywatności, będzie miało miejsce jedynie w przypadku, gdy będzie to wymagane przez ustawę lub gdy uzyskamy Państwa zgodę.

Jeśli użytkownik ubiega się o pracę, oferujemy mu również możliwość uczestniczenia w rozmowach tekstowych SMS dotyczących jego podania o pracę. Wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS dotyczących podania o pracę, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane dotyczące zgody, numer telefonu komórkowego i dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu dostarczania aktualizacji i informacji związanych z podaniem o pracę. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności użytkownika i w żadnym wypadku nie będziemy udostępniać ani sprzedawać danych dotyczących zgody, numerów telefonów komórkowych ani danych osobowych stronom trzecim. Warunki dotyczące wiadomości SMS: Biorąc udział w programie, użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że częstotliwość wysyłania wiadomości może się różnić w zależności od statusu jego podania o pracę oraz że mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Więcej informacji na temat obowiązujących stawek i opłat można uzyskać u operatora. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości. Odpowiedz STOP, aby anulować i HELP, aby uzyskać pomoc.

Udostępnianie danych osobowych

Nie będziemy dostarczać ani sprzedawać żadnych danych osobowych firmom zajmującym się badaniami marketingowymi lub sprzedażą reklam masowych. Możemy jednak przekazać Państwa prośby i zapytania dotyczące produktów do jednego z naszych dystrybutorów produktów, aby umożliwić Państwu zakup produktów bezpośrednio od takiego dystrybutora i zapewnić, że Państwa prośby zostaną spełnione w najbardziej terminowy i skuteczny sposób lub do dostawców usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Ponadto, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika (a) jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub proces prawny, na przykład z powodu nakazu sądowego lub wniosku agencji egzekwowania prawa, (b) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej, (c) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub rzeczywistego oszustwa lub innej nielegalnej działalności, oraz (d) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji). Nie sprzedajemy Państwa Danych osobowych i nie robiliśmy tego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności.

EU GDPR, przepisy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej wdrażające to rozporządzenie oraz przepisy krajowe Zjednoczonego Królestwa (w tym UK GDPR, będące EU GDPR zmienionym i włączonym do prawa brytyjskiego na mocy Data Protection, Privacy and Electronics Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019) zezwalają na udostępnianie Danych Osobowych dotyczących użytkowników będących mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa (odpowiednio) osobom trzecim tylko w określonych okolicznościach. Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii, będziemy udostępniać jego Dane Osobowe w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności pod nagłówkiem "Udostępnianie Danych Osobowych" tylko wtedy, gdy będziemy mieli na to pozwolenie zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Okres przechowywania

Przechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to potrzebne lub dozwolone w świetle celu (celów), dla których zostały uzyskane oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Na naszej Stronie możemy zamieścić jeden lub więcej linków do stron internetowych należących i kontrolowanych przez osoby trzecie, takie jak nasi dystrybutorzy i klienci. Udostępniamy te linki jako wygodny sposób dostępu do informacji, które mogą być przydatne lub interesujące dla użytkownika. Należy jednak pamiętać, że po kliknięciu na link do strony internetowej osoby trzeciej, użytkownik nie zostanie powiadomiony o opuszczeniu naszej Strony. Niniejsza Polityka Prywatności oraz praktyki, które stosujemy w ramach niniejszej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do stron internetowych osób trzecich. Witryny internetowe osób trzecich są prowadzone niezależnie od naszej Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy kontroli nad produktami, usługami, treścią, dokładnością lub opiniami wyrażanymi na stronach internetowych osób trzecich ani nad praktykami ochrony prywatności lub standardami bezpieczeństwa stosowanymi przez osoby trzecie na ich stronach internetowych. Nie będziemy i nie mamy obowiązku badać, monitorować ani sprawdzać witryn internetowych osób trzecich, do których zamieszczamy linki, pod kątem dokładności lub kompletności, ani pod kątem nieprawidłowych, podżegających, oszczerczych, zniesławiających, naruszających prawo lub bezprawnych treści materiałów. Nie jesteśmy również zobowiązani do badania lub monitorowania sposobu, w jaki strony internetowe osób trzecich gromadzą, wykorzystują lub zabezpieczają wszelkie Dane Osobowe, które im Państwo przekazują. Rozumiesz i zgadzasz się, że klikając na link do strony internetowej osoby trzeciej, opuściłeś tę stronę, a warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności nie są już obowiązujące.

Do Not Track

Do Not Track ("DNT") to preferencje dotyczące prywatności, które użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. Obecnie nie rozpoznajemy ani nie reagujemy na sygnały DNT inicjowane przez przeglądarkę.

Opt-Out

Mogą Państwo zdecydować się na usunięcie swojego nazwiska z listy naszych biuletynów elektronicznych, przejrzeć i/lub zaktualizować informacje, które zostały nam przekazane, lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych, dzwoniąc do nas pod numer telefonu podany na stronie "Kontakt" naszej Witryny lub wysyłając do nas wiadomość e-mail poprzez wypełnienie informacji i kliknięcie na link "Skontaktuj się" na naszej stronie "Kontakt".

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa informacji. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online. Jednakże, ze względu na otwarty charakter komunikacji w Internecie, nie możemy zagwarantować, że komunikacja pomiędzy Tobą a nami, oraz nami a Tobą będzie wolna od nieautoryzowanego dostępu osób trzecich.

Twoja akceptacja niniejszej Polityki

Korzystając z tej Witryny, potwierdzasz akceptację naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie korzystać z naszej strony. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy odwiedzających do przeglądania tej polityki od czasu do czasu. Dalsze korzystanie z naszej Strony po opublikowaniu zmian w tych warunkach oznacza akceptację tych zmian.

Jak korzystać ze swoich praw

Podejmujemy kroki w celu zachowania dokładności i aktualności Państwa Danych Osobowych. Osoby fizyczne w Andorze, Argentynie, Australii, Kalifornii, Kanadzie, Unii Europejskiej, na Wyspach Owczych, Guernsey, w Hong Kongu, Izraelu, na Wyspie Man, w Japonii, na Jersey, w Meksyku, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Urugwaju i w niektórych innych jurysdykcjach mogą mieć pewne prawa dotyczące osób, których dane dotyczą. Prawa te są różne, ale mogą obejmować prawo do: (i) żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych; oraz (iii) uzyskania kopii swoich Danych Osobowych w formacie przenośnym. Osoby fizyczne mogą również mieć prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych do właściwego lokalnego lub krajowego organu ochrony danych. Nie sprzedajemy Państwa Danych Osobowych, więc są Państwo już wyłączeni z takiej sprzedaży. Nie będziemy dyskryminować Państwa z powodu korzystania z któregokolwiek z tych praw, na przykład poprzez naliczanie innej ceny lub odmawianie towarów lub usług.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie "Kontakt" naszej Witryny lub wysyłając do nas e-mail poprzez wypełnienie informacji i kliknięcie na link "Skontaktuj się" na naszej stronie "Kontakt". Zapoznamy się z Twoimi żądaniami i odpowiemy na nie odpowiednio. Prawa opisane w niniejszym dokumencie nie są bezwzględne i zastrzegamy sobie wszelkie prawa dostępne nam na mocy prawa w tym zakresie. Ponadto, jeśli zachowamy Państwa Dane Osobowe wyłącznie w formie zdemaskowanej, nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji Państwa danych w odpowiedzi na żądanie.

W przypadku zgłoszenia żądania związanego z danymi osobowymi na Państwa temat, będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość. Jeżeli konieczne będzie zebranie od Państwa dodatkowych informacji, wykorzystamy je wyłącznie w celu weryfikacji i usuniemy je tak szybko, jak to będzie możliwe po spełnieniu żądania.

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionego agenta, będziemy wymagać pisemnego dowodu, że agent jest upoważniony do działania w Państwa imieniu.

Przekazywanie danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii

Korzystając ze Strony rozumieją Państwo, że Państwa Dane Osobowe będą przekazywane do krajów spoza Państwa kraju zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać zasady ochrony danych różniące się od zasad obowiązujących w Państwa kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Państwa Danych osobowych. Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską lub rząd Wielkiej Brytanii (odpowiednio) za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG lub Wielkiej Brytanii (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj dla Komisji Europejskiej i tutaj dla rządu Wielkiej Brytanii). W przypadku przekazywania danych z EOG lub Zjednoczonego Królestwa do krajów, które nie zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez Komisję Europejską lub rząd Zjednoczonego Królestwa (odpowiednio), zastosowaliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych Osobowych. Odpowiednie środki, które wprowadziliśmy obejmują stosowanie standardowych klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez rząd Wielkiej Brytanii, Komisję Europejską lub inne odpowiednie organy (w zależności od sytuacji). Dalsze informacje na ich temat można uzyskać na żądanie za pośrednictwem strony "Kontakt".

EU GDPR, UK GDPR i UK Data Protection Act - prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami i umożliwienia nam współpracy z Tobą w celu rozwiązania Twoich problemów. Niemniej jednak, w przypadku gdy zastosowanie ma EU GDPR, UK GDPR lub UK Data Protection Act 2018, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego lokalnego lub krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w Wielkiej Brytanii lub państwie członkowskim UE, w którym Państwo zamieszkują, pracują lub w miejscu domniemanego naruszenia. Masz prawo to zrobić, jeśli uznasz, że przetwarzanie dotyczących Cię Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Ujawnienie informacji o ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii

California Consumer Privacy Act ("CCPA") wymaga od nas dostarczenia dodatkowych informacji o danych osobowych, które zbieramy w odniesieniu do określonych kategorii informacji. Dodatkowe informacje na temat naszych źródeł danych osobowych, sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe oraz sposobu, w jaki ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych, znajdują się w sekcjach I, III i IV. Niniejszy punkt nie dotyczy informacji zbieranych przez Chartis od pracowników, kontrahentów lub osób ubiegających się o zatrudnienie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych od mieszkańców Kalifornii:

Kategoria

Przykłady

Identyfikatory. Nazwisko, adres pocztowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail lub inne podobne identyfikatory.
Informacja handlowa. Produkty lub usługi zakupione, uzyskane lub rozważane.
Internet lub inna podobna aktywność sieciowa. Informacje o interakcji konsumenta z naszą stroną internetową.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu podanym na stronie "Kontakt" naszej Witryny lub wysyłając nam wiadomość e-mail poprzez wypełnienie informacji i kliknięcie linku "Skontaktuj się" na naszej stronie "Kontakt".