Regulamin

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

Stany Zjednoczone (angielski)
Niemcy (niemiecki i angielski)
Meksyk (hiszpański i angielski)
Holandia (niderlandzki i angielski)
Polska (polski i angielski)
Portugalia syntetyczny (portugalski i angielski)
Portugalia stalowy (portugalski i angielski)
Australia (angielski)
Dania (duński i angielski)

 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Niniejsze Warunki korzystania dotyczą strony internetowej firmy WireCo® znajdującej się pod adresem https://www.wireco.com/ ("Strona"). WireCo® może być określane jako "WireCo®", "nasze", "nas" lub "my". Możemy odnosić się do Ciebie jako "Ty" lub "użytkownik".

Korzystanie z witryny

Korzystanie z Witryny podlega niniejszym Warunkom Użytkowania, które są prawnie wiążące. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania, wraz z innymi informacjami, do których odnoszą się lub do których prowadzą odnośniki w niniejszych Warunkach użytkowania, i upewnienie się, że rozumieją Państwo zasady i warunki regulujące korzystanie z tej Witryny. Od czasu do czasu firma WireCo® może, według własnego uznania, modyfikować niniejsze Warunki użytkowania poprzez aktualizację niniejszego dokumentu i zamieszczenie zmienionych Warunków użytkowania w witrynie. Ważne jest, aby sprawdzać niniejsze Warunki użytkowania za każdym razem, gdy korzysta się z Witryny. Korzystanie z Witryny oraz dalsze korzystanie z niej po aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania oznacza zgodę i akceptację niniejszych Warunków użytkowania, w tym zmian wprowadzonych w dniu korzystania z Witryny. Posiadamy również Politykę Prywatności, z którą należy się zapoznać i do której można uzyskać dostęp klikając tutaj.

Zawartość witryny i prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona zawiera tekst, oprogramowanie (w tym obrazy lub pliki włączone lub wygenerowane przez oprogramowanie lub dane towarzyszące takiemu oprogramowaniu), zdjęcia, wideo, grafikę, audio, funkcje, dane, projekty, obrazy i inne podobne treści (wspólnie "Zawartość strony"), z których wszystkie są własnością WireCo®. Zawartość witryny jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa, a cała zawartość witryny jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, zamieszczać, transmitować ani rozpowszechniać w żaden sposób zawartości witryny, w tym kodu i oprogramowania stanowiącego podstawę tej witryny. Użytkownik może pobierać Zawartość Witryny wyłącznie do użytku osobistego lub wewnętrznego, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych informacji dotyczących własności. W żadnym wypadku nie wolno sprzedawać, przenosić ani w inny sposób wykorzystywać Witryny lub jej zawartości w handlu lub w jakichkolwiek przedsięwzięciach komercyjnych poza wewnętrznymi potrzebami biznesowymi. Każde nieautoryzowane wykorzystanie zawartości witryny powoduje wygaśnięcie powyższych praw. WireCo® może według własnego uznania dokonywać zmian w produktach, usługach, programach, cenach lub innych treściach witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Polityka łączenia

Nasza strona może zawierać linki umożliwiające naszym użytkownikom połączenie się z witrynami internetowymi należącymi do naszych klientów, dystrybutorów i dostawców łańcucha dostaw ("Strony połączone"). Zapewniamy te linki do stron powiązanych jako usługę dla użytkownika, aby umożliwić mu wygodny dostęp do stron internetowych prowadzonych przez dostawców produktów i usług, które mogą być interesujące dla niego i jego firmy. Chociaż WireCo® może prowadzić interesy z niektórymi stronami trzecimi, które są właścicielami i/lub kontrolują strony połączone, WireCo® nie ma żadnego udziału własnościowego ani nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią zamieszczoną na tych stronach połączonych ani nad usługami i produktami, które mogą być oferowane na tych stronach połączonych. Należy pamiętać, że po kliknięciu na link do strony powiązanej ze stroną trzecią, użytkownik opuszcza niniejszą witrynę, ale nie jest o tym informowany za pomocą wyskakującego okienka. Nie mamy uprawnień ani możliwości kontrolowania lub nadzorowania wszelkich treści umieszczonych na stronie połączonej przez Ciebie, innego użytkownika będącego osobą trzecią lub właściciela strony połączonej. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności i niniejszym zrzekamy się wszelkiej własności i odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażone na jakiejkolwiek stronie połączonej. Ponadto, WireCo® nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na stronach, do których prowadzą linki. Po umieszczeniu linku do strony internetowej organizacji, polityka prywatności WireCo® podana na tej stronie przestaje obowiązywać. WireCo® może w dowolnym momencie dokonać zmian w niniejszej Polityce dotyczącej linków. Użytkownik jest związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinien okresowo odwiedzać niniejsze Warunki korzystania, aby zapoznać się z aktualną polityką dotyczącą tworzenia linków, którą jest związany.

Ograniczenia stosowania

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (a) wykorzystywać tej Strony do jakichkolwiek celów komercyjnych lub politycznych innych niż własne wewnętrzne cele biznesowe, ani do żadnych celów, które są niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejszy Regulamin; (b) monitorować, gromadzić ani kopiować treści lub znaków towarowych na tej Stronie za pomocą jakiegokolwiek robota, pająka, crawlera, oprogramowania szpiegującego, silnika, urządzenia, oprogramowania, narzędzia ekstrakcji lub innego automatycznego urządzenia, narzędzia lub procesu ręcznego jakiegokolwiek rodzaju; (c) umieszczać w ramkach lub wykorzystywać technik ramkowania w celu zamknięcia jakiegokolwiek znaku towarowego lub innych informacji zastrzeżonych (w tym, bez ograniczeń, wszelkich obrazów, tekstu lub układu strony); (d) używać meta tagów lub innych "ukrytych tekstów" wykorzystujących jakiekolwiek znaki towarowe; (e) angażować się w jakiekolwiek działania za pośrednictwem lub w związku z tą stroną, które mają na celu próbę zaszkodzenia innym użytkownikom lub są niezgodne z prawem, obraźliwe, obsceniczne, zagrażające, nękające lub obraźliwe, lub które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich; lub (f) angażować się w jakiekolwiek działania, które zakłócają dostęp użytkownika do tej strony lub prawidłowe działanie tej strony. Użytkownik zgadza się również, że korzystając z tej Strony nie będzie podszywał się pod żadną osobę ani podmiot. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę WireCo® oraz jej dyrektorów, biura, pracowników i agentów przed wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi stratami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami (w tym honorariami adwokatów) i/lub zobowiązaniami niezależnie od ich charakteru lub rodzaju, wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

STRONA I CAŁA JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA WIRECO® NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆ STRONY LUB DOWOLNEJ POŁĄCZONEJ Z NIĄ STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, ANI ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. NIE NALEŻY ZAKŁADAĆ, ŻE ZAWARTOŚĆ NASZEJ STRONY JEST DOKŁADNA LUB AKTUALNA PRZEZ CAŁY CZAS, ANI ŻE STRONA TA ZAWIERA WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOSTĘPNE NA NASZ TEMAT, A MY NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO WERYFIKACJI LUB UTRZYMANIA AKTUALNOŚCI TAKICH INFORMACJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA WIRECO® ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA WIRECO® NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, WIRUSY KOMPUTEROWE, AWARIE TECHNICZNE, SPRZĘTOWE LUB PROGRAMOWE, NIEDOSTĘPNOŚĆ LUB PRZERWANIE POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH, NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, WIRUSY, ROBAKI LUB INNE SZKODLIWE SKŁADNIKI, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA WIRECO® NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA STRONY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ FIRMĘ WIRECO®, JEJ DYREKTORÓW I URZĘDNIKÓW PRZED WSZELKIMI OBRAŻENIAMI, SZKODAMI, STRATAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ROSZCZENIAMI, WYROKAMI I UGODAMI, W TYM PRZED WSZELKIMI UZASADNIONYMI KOSZTAMI, WYDATKAMI I HONORARIAMI PRAWNIKÓW WYNIKAJĄCYMI Z LUB ZWIĄZANYMI Z NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZANIEDBANIEM LUB UMYŚLNYM DZIAŁANIEM BĄDŹ ZANIECHANIEM PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FIRMY WIRECO®.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Sprawdź lokalne prawo pod kątem ograniczeń lub restrykcji.

Licencja na przesłane treści

Naszą zasadą jest nie przyjmowanie lub rozważanie pomysłów, sugestii lub materiałów od użytkowników naszej strony innych niż te, o które wyraźnie prosimy. W związku z tym, WireCo® nie chce, a użytkownik nie powinien przekazywać firmie WireCo® żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem strony, chyba że zostanie o to wyraźnie poproszony. Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną przez Internet mogą nie być bezpieczne. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przed wysłaniem do nas jakichkolwiek informacji, które mogą mieć charakter wrażliwy, poufny lub osobisty. Należy pamiętać, że wszelkie niezamówione informacje lub materiały przesyłane do WireCo® nie będą uznawane za poufne lub zastrzeżone. W przypadku przesłania do nas materiałów, informacji, opinii, pomysłów lub sugestii dotyczących zmian lub ulepszeń naszej witryny, każde takie przesłanie uznaje się za udzielenie firmie WireCo® nieodpłatnego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, nieograniczonego prawa i licencji na wykorzystanie, reprodukcję, wyświetlania, kopiowania, udzielania sublicencji, dostosowywania, przekazywania, publikowania, tłumaczenia, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych lub udostępniania w inny sposób innym takich materiałów (w całości lub w części i w dowolnym celu) i/lub włączania ich do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik potwierdza, że ma prawo udzielić powyższej licencji firmie WireCo® w każdym przesłanym do nas materiale.

Prywatność i informacje dla dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od użytkowników poniżej 13 roku życia ani od użytkowników w wieku od 13 do 18 lat. Ze względu na poważny charakter naszej Witryny oraz brak gier lub innych stron przyjaznych dzieciom, nie mamy powodów, aby sądzić, że dzieci poniżej 18 roku życia będą przyciągane do naszej Witryny. Więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe naszych użytkowników, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zakończenie

Wszelkie zachowania użytkownika, które w naszej uzasadnionej opinii ograniczają lub utrudniają innym użytkownikom korzystanie z Witryny, nie będą dozwolone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że WireCo®, według własnego uznania, może w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, anulować, zawiesić na stałe dostęp do lub korzystanie z witryny lub jej części, z lub bez powiadomienia, chyba że obowiązujące prawo zabrania inaczej. Ograniczenia nałożone na użytkownika w odniesieniu do materiałów pobranych ze Strony, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania pozostają w mocy.

Całość umowy

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy WireCo® a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z witryny oraz wszystkich informacji uzyskanych przez użytkownika z witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy, propozycje i komunikaty, pisemne lub ustne, dotyczące tego tematu.

Bez odstąpienia

Żadna zwłoka lub brak egzekwowania przez firmę WireCo® któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania z usługi nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw przysługujących nam na mocy niniejszego dokumentu i tylko konkretne, pisemne zrzeczenie się podpisane przez upoważnionego przedstawiciela firmy WireCo® będzie miało jakikolwiek skutek prawny.

Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek klauzula lub postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne w świetle obecnego lub przyszłego prawa, taka klauzula lub postanowienie zostanie uznane za usunięte bez wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych klauzul lub postanowień.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Missouri mającym zastosowanie do umów zawartych i wykonywanych w całości w stanie Missouri, bez wpływu na wybór lub konflikty przepisów prawa.