Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Verenigde Staten (Engels)
Duitsland (Duits en Engels)
Mexico (Spaans en Engels)
Nederland (Nederlands en Engels)
Polen (Pools en Engels)
Portugal synthetisch (Portugees en Engels)
Portugal staal (Portugees en Engels)
Australië (Engels)
Denemarken (Deens en Engels)

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van WireCo® gevestigd op https://www.wireco.com/ (de "site"). WireCo® kan worden aangeduid als "WireCo®", "onze", "ons" of "wij". Wij kunnen naar u verwijzen als "u" of "gebruiker".

Gebruik van de site

Uw gebruik van de Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, die juridisch bindend zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, samen met de andere informatie waarnaar in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen of waarnaar wordt gelinkt, en zorg ervoor dat u de voorwaarden voor uw gebruik van deze site begrijpt. WireCo® kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen door dit document bij te werken en de herziene gebruiksvoorwaarden op de site te plaatsen. Het is belangrijk dat u deze gebruiksvoorwaarden elke keer dat u de site gebruikt controleert. Uw gebruik van de Site, en uw voortgezet gebruik van de Site nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt, geeft aan dat u instemt met en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de wijzigingen die zijn aangebracht op de datum van uw gebruik. Wij hebben ook een Privacybeleid dat u dient te lezen en dat u kunt openen door hier te klikken.

Site-inhoud en intellectuele eigendomsrechten

Deze site bevat tekst, software (inclusief afbeeldingen of bestanden die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software of gegevens die dergelijke software vergezellen), foto's, video, graphics, audio, functies, gegevens, ontwerpen, afbeeldingen en andere dergelijke inhoud (gezamenlijk "Site-inhoud") die allemaal eigendom zijn van WireCo®. De Site-inhoud wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten en de volledige inhoud van de Site is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Auteurswet van de Verenigde Staten. U mag op geen enkele wijze Site-inhoud van deze Site wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, met inbegrip van de code en software die aan deze Site ten grondslag liggen. U mag Site-inhoud uitsluitend downloaden voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik, mits u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. U mag de Site of de Site-inhoud onder geen beding verkopen, overdragen of anderszins gebruiken in de handel of voor commerciële doeleinden buiten uw eigen interne bedrijfsbehoeften. Elk ongeoorloofd gebruik van de Site Content beëindigt de voorgaande rechten. WireCo® kan naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten, programma's, prijzen of andere Site-inhoud.

Koppelingsbeleid

Onze Site kan links bevatten waarmee onze gebruikers verbinding kunnen maken met websites van onze externe klanten, distributeurs en leveranciers ("Gelinkte Sites"). Wij bieden deze links naar de gekoppelde sites aan als een dienst aan u, zodat u gemakkelijk toegang kunt krijgen tot websites van product- en dienstverleners die voor u en uw bedrijf van belang kunnen zijn. Hoewel WireCo® zaken kan doen met sommige van de derden die eigenaar zijn van en/of controle hebben over de gekoppelde sites, heeft WireCo® geen eigendomsbelang in, noch heeft het enige controle over de inhoud die op deze gekoppelde sites wordt geplaatst of de diensten en producten die op deze gekoppelde sites kunnen worden aangeboden. Merk op dat zodra u op een link naar een gekoppelde site van een derde klikt, u deze site hebt verlaten, maar dat u niet door een pop-upbericht wordt gewaarschuwd dat u dat hebt gedaan. Wij hebben niet de bevoegdheid of het vermogen om controle of toezicht uit te oefenen op enige inhoud die door u, een andere derde gebruiker of de eigenaar van de Gelinkte Site op een Gelinkte Site wordt geplaatst. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk en wijzen hierbij alle eigendom van en aansprakelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen op enige Gelinkte Site af. Bovendien is WireCo® niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat van toepassing is op enige Gelinkte Site. Zodra u naar de website van een organisatie linkt, is het op deze site vermelde privacybeleid van WireCo® niet langer van kracht. WireCo® kan dit Linking-beleid te allen tijde herzien. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden bezoeken om het dan geldende Linking-beleid waaraan u gebonden bent te bekijken.

Gebruiksbeperkingen

U stemt ermee in dat u niet: (a) deze Site te gebruiken voor commerciële of politieke doeleinden anders dan voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden, of voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden; (b) inhoud of handelsmerken op deze Site te monitoren, verzamelen of kopiëren met behulp van een robot, spider, crawler, spyware, engine, apparaat, software, extractiehulpmiddel of enig ander automatisch apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook; (c) een frame te maken of framingtechnieken te gebruiken om een handelsmerk of andere eigendomsinformatie in te sluiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst of paginaopmaak); (d) metatags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met gebruikmaking van handelsmerken; (e) via of in verband met deze Site activiteiten te ondernemen die andere gebruikers trachten te schaden of die onwettig, beledigend, obsceen, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of die inbreuk maken op de rechten van derden; of (f) activiteiten te ondernemen die de toegang van een gebruiker tot deze Site of de goede werking van deze Site belemmeren. U stemt er ook mee in dat u zich bij het gebruik van deze Site niet zult voordoen als een persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord WireCo®, en zijn directeuren, kantoren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle directe en indirecte verliezen, claims, eisen, uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) en/of aansprakelijkheden van welke aard of soort dan ook die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

DE SITE EN AL ZIJN INHOUD WORDEN AANGEBODEN "ZOALS HIJ IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. WIRECO® GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIONALITEIT VAN DE SITE OF ENIGE GEKOPPELDE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT GEBREKEN WORDEN GECORRIGEERD. U MOET ER NIET VAN UITGAAN DAT DE INHOUD VAN ONZE SITE TE ALLEN TIJDE ACCURAAT OF ACTUEEL IS, OF DAT DEZE SITE ALLE RELEVANTE INFORMATIE BEVAT DIE OVER ONS BESCHIKBAAR IS, EN WIJ ZIJN NIET VERPLICHT DE ACTUALITEIT VAN DERGELIJKE INFORMATIE TE VERIFIËREN OF TE HANDHAVEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST WIRECO® ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

IN GEEN GEVAL ZAL WIRECO® AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN ZAKEN OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERVIRUSSEN, TECHNISCHE, HARDWARE- OF SOFTWARESTORINGEN, ONBESCHIKBAARHEID OF ONDERBROKEN NETWERKVERBINDINGEN, INBREUK OP DE BEVEILIGING, OF VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIRECO® NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR HET GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET DE SITE, DE INHOUD VAN DE SITE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BESTAAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL ERIN DE SITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. U GAAT ERMEE AKKOORD WIRECO®, HAAR DIRECTEUREN EN FUNCTIONARISSEN SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE VERWONDINGEN, SCHADE, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, CLAIMS, VONNISSEN EN SCHIKKINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE REDELIJKE KOSTEN, UITGAVEN EN HONORARIA VAN ADVOCATEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EEN SCHENDING DOOR U VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW NALATIGHEID OF OPZETTELIJK HANDELEN OF NALATEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF UW INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN WIRECO®.

Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan. Controleer uw lokale wetgeving voor beperkingen of restricties.

Licentie voor ingediende inhoud

Het is ons beleid om geen andere ideeën, suggesties of materialen van gebruikers van onze site te accepteren of in overweging te nemen dan die waar wij u specifiek om vragen. WireCo® wil dan ook niet dat u, en u mag ook geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan WireCo® verstrekken via de site, tenzij daar specifiek om wordt gevraagd. Via internet verzonden e-mailberichten zijn mogelijk niet veilig. Houd hier rekening mee voordat u ons informatie stuurt die gevoelig, vertrouwelijk of persoonlijk van aard is. Houd er rekening mee dat alle ongevraagde informatie of materiaal dat naar WireCo® wordt gestuurd, als niet vertrouwelijk of als eigendom wordt beschouwd. Indien u materiaal, informatie, feedback, ideeën of suggesties aan ons verstrekt met betrekking tot wijzigingen of verbeteringen van onze site, wordt een dergelijke indiening beschouwd als een verlening door u aan WireCo® van een royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt recht en licentie om te gebruiken, te reproduceren, weergeven, kopiëren, in sublicentie geven, aanpassen, doorsturen, publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, of op andere wijze beschikbaar maken voor anderen (geheel of gedeeltelijk en voor welk doel dan ook) en/of op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend is of nog zal worden ontwikkeld. U erkent dat u het recht hebt om de voornoemde licentie aan WireCo® te verlenen in elk materiaal dat u ons voorlegt.

Privacy en informatie over kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers onder de 13 jaar of van gebruikers tussen 13 en 18 jaar. Gezien de serieuze aard van onze Site en het ontbreken van spelletjes of andere kindvriendelijke pagina's, hebben wij geen reden om aan te nemen dat kinderen onder de 18 jaar zich tot onze Site aangetrokken zouden voelen. Voor meer informatie over hoe wij de persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers beschermen, zie ons Privacybeleid.

Beëindiging

Elk gedrag van u dat, naar onze redelijke mening, een andere gebruiker beperkt of verhindert de site te gebruiken of ervan te genieten, is niet toegestaan. U erkent en gaat ermee akkoord dat WireCo®, naar eigen goeddunken, te allen tijde om welke reden dan ook of zonder reden uw toegang tot of gebruik van de site, of enig deel daarvan, kan annuleren, opschorten of permanent beëindigen, met of zonder kennisgeving, tenzij anders verboden door de toepasselijke wetgeving In het geval van annulering, opschorting of beëindiging bent u niet langer bevoegd om de site te betreden. De aan u opgelegde beperkingen met betrekking tot van de Site gedownload materiaal en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, blijven van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen WireCo® en u met betrekking tot uw gebruik van de site, en alle informatie die u van de site verkrijgt, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen en mededelingen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

Geen verklaring van afstand

Geen vertraging of verzuim door WireCo® om een van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen vormt een verklaring van afstand van een van onze rechten hieronder, en alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van WireCo®, heeft enig rechtsgevolg.

Scheidbaarheid

Indien een clausule of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder de huidige of toekomstige wetgeving, wordt de clausule of bepaling geacht te zijn geschrapt zonder de uitvoerbaarheid van alle overige clausules of bepalingen te beïnvloeden.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Missouri die van toepassing zijn op overeenkomsten die volledig binnen de staat Missouri worden aangegaan en uitgevoerd, zonder toepassing van de bepalingen inzake keuze of conflicten van recht.